ONLINE VÝPOČET TEPELNÉHO ČERPADLA - Zistite, ktoré tepelné čerpadlo je najvhodnejšie pre Vašu budovu.

Tepelné čerpadlá voda /voda patria prevádzkovými nákladmi medzi najúspornejšie zdroje tepla pre vykurovanie. Teplota podzemnej vody je celoročne veľmi stabilná a studničná voda je tak veľmi spoľahlivý a neustály zdroj energie.

Nákres princípu tepelného čerpadla ~ voda / voda

Aktuálna teplota vody závisí od lokality, kde je čerpaná. Pomer medzi vstupnou energiou a výstupným použitým teplom (pracovné číslo alebo v skratke COP) je pri systéme voda / voda veľmi priaznivý, často presahuje hodnotu 5. To znamená že na každý vstupujúci kilowatt elektrickej energie získavame spolu 5 kW celkového príkonu v tepelnej energii.

Jedna z kľúčových častí tepelných čerpadiel Gorenje AQUAGOR je špirálový výparník vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, ktorý ponúka dokonalú ochranu pred koróziou a usadzovaním inkrustov (vodného kameňa) na stenách výmenníka tepla.

Inštalácia tepelného čerpadla AQUAGOR vyžaduje vyvŕtanie dvoch studní – vrtov alebo zhotovenie kopaných studní do zeme: primárny vrt (zdrojový) na čerpanie vody a sekundárny vrt na vsakovanie vody do zeme. Na základe skúseností je optimálna vzdialenosť medzi primárnym a sekundárnym vrtom minimálne 15 metrov. Smer prúdenia od čerpacej studne do vsakovacej by mal byť v súlade so smerom prúdenia podzemnej vody, aby nedošlo k zacykleniu prúdenia a tým k neprípustnému vychladeniu studničnej vody. Časť energie uloženej vo vode odčerpávanej zo zeme sa prenesie do vykurovania a studničná voda sa vráti do zeme ochladená o 2 °C až 4 °C bez akejkoľvek chemickej zmeny. Pred rozhodnutím o použití studničnej vody ako primárneho zdroja tepla, musí byť vykonaná čerpacia skúška a chemický rozbor vody čo do prítomnosti rozpustených látok. Na využitie studničnej vody ako primárneho zdroja tepla môžu miestne autority vyžadovať vodoprávne konanie.

Tepelné čerpadlo Gorenje AQUAGOR môže tiež slúžiť ako zdroj pre pasívne alebo aktívne chladenie. Ak pracuje zariadenie v režime pasívneho chladenia, tak nízka teplota samotnej studničnej vody sa využíva ako zdroj chladu. V priebehu pasívneho chladenia nie je tepelné čerpadlo v prevádzke (resp. jeho kompresor), čo umožňuje minimálnu spotrebu energie na chladenie (len na napájanie regulácie a obehových čerpadiel) a preto v porovnaní s bežnými klimatizáciami, veľmi významne šetrí elektrickú energiu.

K externému príslušenstvu Gorenje AQUAGOR patrí hlavne studničné čerpadlo a pripojovacie príslušenstvo na dopravu a filtráciu vody zo studne do samotného tepelného čerpadla. Pre korektnú a spoľahlivú prevádzku je nutný návrh a výpočet od kompetentného projektanta a hydrogeologické posúdenie podložené čerpacou skúškou od oprávneného hydrogeológa.


Technické vlastnosti tepelných čerpadiel AQUAGOR

Technické vlastnosti tepelných čerpadiel AQUAGOR

* Namerané pre parametre voda - voda W10/W35, podľa normy EN 14511.