ONLINE VÝPOČET TEPELNÉHO ČERPADLA - Zistite, ktoré tepelné čerpadlo je najvhodnejšie pre Vašu budovu.

Tepelné čerpadlá zem/voda nazývané aj soľanka (nemrznúca zmes)/voda využívajú teplo uložené v zemi ako zdroj energie. Podľa druhu primárneho zdroja sa jedná o energiu uloženú v zemi dodanú zrážkami a slnečným žiarením (čerpáme ju pomocou horizontálneho zemného kolektora) alebo o geotermálne teplo v prípade použitia vertikálnych hlbinných vrtov.

Nákres princípu tepelného čerpadla ~ zem / voda

Tepelné čerpadlá Gorenje TERRAGOR sú vysoko úsporné a dosahujú hodnoty COP nad 4,5. Rozdiel medzi vstupnou teplotou média (soľanka – nemrznúca zmes na báze glykolov) a výstupnou teplotou v zemných kolektoroch je približne 4 °C – hodnota o ktorú sa v tepelnom čerpadle soľanka ochladí.

Vodorovný podzemný kolektor

Tepelné čerpadlá sloľanka/voda využívajú tepelnú energiu nahromadenú v pôde. Energia sa získava z pôdy pomocou podzemného kolektora tepla ležiaceho pod primerane veľkým povrchom. Pre optimálnu prevádzku musí byť povrch pod krorým je zemný kolektor inštalovaný približne päťkrát až sedemkrát väčší ako povrch vyhrievanej oblasti. Skutočná potrebná veľkosť zemného kolektora musí byť stanovená výpočtom, pretože z jedného štvorcového metra podľa zloženia pôdy je možné získať výkon v rozpätí od 15 do 50 Wattov. Množstvo energie získavanej z pôdy závisí od zloženia a umiestnenia pôdy. Je dôležité, aby povrch, na ktorom sa nachádza kolektor nebol zastavaný alebo spevnený; inými slovami je potrebné aby nič nebránilo prenikaniu zrážkovej vody cez povrchovú vrstvu.

Zvislý zemný vrt

Ak nie je k dispozícii dostatočne veľký pozemok pre podpovrchový horizontálny kolektor, riešením je v prípade tepelného čerpadla zem/voda zvislý zemný vrt – vertikálna sonda. Tento vrt je zaliaty bentonitovou zmesou a v nej je inštalovaná jedna alebo dve potrubné slučky. Sonda vo vrte odoberá geotermálnu energiu po celej výške, aj keď pre účely návrhu sa prvých 15 metrov neberie do úvahy. Typická dĺžka zemnej sondy je okolo 100 metrov. Optimálne je riešenie, keď je hlbinný vrt v letnom období temperovaný prebytkom solárnej energie, napomáha to skoršej regenerácii vrtu. Uvedené platí aj pre zemný kolektor.


Technické vlastnosti tepelných čerpadiel TERRAGOR

Technické vlastnosti tepelných čerpadiel TERRAGOR

* Namerané pre parametre slaná voda - voda B0/W35, podľa normy EN 14511.